GO TIEU AM DUC HOA AK HB

GO TIEU AM DUC HOA AK HB

Gỗ tiêu âm đục hoa AK-HB (hoa báo) vân sồi