Cần phải dùng ống bảo ôn điều hòa 1

Cần phải dùng ống bảo ôn điều hòa 1